Oppimistulokset laskevat ja erot osaamisessa kasvavat. Peruskoulu ei ole enää onnistunut tasaamaan kotitaustasta johtuvia eroja kuten ennen. Nämä uutiset ovat toistustuvasti median otsikoissa. 

Näin vaalien alla moni puolue ja eduskuntavaaliehdokas puhuu, että perustaitoja tulee vahvistaa ja resursseja oppimiseen lisätä. Tämä on aivan totta, mutta harva esittää ratkaisuja siihen miten nämä toteutetaan. Mielestäni yhdenvertaisesti laadukas opetus ei voi toteutua ilman rahoitusjärjestelmän ja säädösten kehittämistä. 

Kunnat saavat valtiolta perusopetuksen järjestämiseen tarkoitettua laskennallista valtionosuusrahoitusta. Tämä rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja se huomioi kunnan asukasmäärään, ikärakenteen sekä lisäksi erilaisia olosuhdetekijöitä. Sen puitteissa rahoitetaan muitakin peruspalveluita kuin koulutusta.

Rahoituksen tarkoituksena on varmistaa, että oppilaat saisivat tasaisen laadukasta opetusta kautta maan. Ongelma on se, että tämä rahoitus ei ole korvamerkittyä. Kunta siis käyttää sitä kuka mitenkin kuntapoliitikkojen päätöksellä. Perusopetuksen laskennallinen rahoitus ei välttämättä kohdennu täysimääräisesti opetukseen.

Oppimisen tuen ongelmat ovat tuoneet näkyväksi, että kunnat käyttävät tavoitteiltaan oikeaa inkluusioperiaatetta säästökeinona. Erityisopettajien määrä on jäänyt auttamatta jälkeen todellisesta tarpeesta, opetusryhmien koot vaihtelevat kunnasta toiseen ja opettajat voivat vain haaveilla koulunkäynninohjaajien avusta. Oppijat eivät saa sitä tukea, jota he oppimisessa ja työskentelyssä tarvitsevat.

Asian ratkaiseminen edellyttää perusopetuslain avaamista oppimisen tuen osalta. Laissa tulee tarkemmin määritellä opetuksen järjestäjän velvoitteet tuen antamisessa. Yhdenvertainen oppimisen tuki edellyttää sitovaa säädöstä opetusryhmien koosta sekä mitoitusta erityisopettajien ja oppilaanohjaajien määrästä oppilaitoksissa. Näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertainen perusta tuelle. 

Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tunnista erityisen tuen oppilasta. Erityisen tuen päätöksen tulisi olla yksi rahoitusta kertoimella nostava peruste. Tämän lisäksi rahoitusjärjestelmää kehittämällä on varmistettava, että resurssi kohdentuu tosiasiallisesti siihen mihin se on tarkoitettu. Tässä työssä tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä opetuskentän kanssa. Opettajat kyllä tietävät, miten oppimisen tuki parhaiten järjestetään. 

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus oppimiseen.